Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, która podejmuje współpracę z Organizatorem w zakresie bezpłatnej promocji.
 2. Organizator – Firma MICRON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Karola Olszewskiego 21H, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000471837. NIP 959-195-33-33, REGON 260713477, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, która zajmuje się promocją Partnera oraz jego usług.
 3. Klient – jest to podmiot pozyskany przez Organizatora, który składa zamówienie na produkty/usługi oferowane przez Partnera.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 5. Formularz zgłoszeniowy – jest to formularz określający dane Partnera, a także cennik usług/produktów jego oferty.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Partnera z Organizatorem.
 2. Organizator pełni funkcję pośredniczącą. Nie jest stroną transakcji między Partnerem a Klientem. Wszelkie należności od Klientów za dostarczone usługi/towary otrzymuje Partner.

III. Zasady współpracy

 1. Celem współpracy jest zapewnienie Partnerowi bezpłatnego marketingu oraz prezentacji firmy w fachowy sposób, tak by Partner pozyskiwał nowe zlecenia/usługi.
 2. Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego, Organizator rozpatruje go i w chwili spełnienia warunków uczestnictwa przez Partnera i zatwierdzeniu przez Organizatora dochodzi do zawarcia współpracy.
 3. Od momentu zawarcia współpracy, Organizator własnymi środkami, oraz na własny koszt promuje usługi/produkty wskazane w formularzu zgłoszeniowym, różnymi środkami komunikacji, jak prasa, internet, bannery, radio oraz inne. W ramach współpracy Organizator udostępni bezpłatnie portal www.dostarczamyklientow.pl, gdzie Partner będzie mógł na bieżąco śledzić swoje zamówienia, cennik usług/produktów oraz modyfikować dane oferty.
 4. Organizator promując usługi/towary dolicza do nich swoją prowizję do wartości zamówienia w przypadku uzyskania zlecenia od Klienta. Organizator przekazuje je do realizacji Partnerowi. Szczegóły zlecenia zostają wysłane emailem, SMSem oraz zostają potwierdzone telefonicznie.
 5. Wartość zlecenia to kwota ustalona przez partnera za daną usługę/produkt oraz doliczona prowizja.
 6. Comiesięcznie wszystkie prowizje od zleceń, które otrzymał Partner o Organizatora, będą przekazywane na rachunek Organizatora na podstawie faktury VAT.
 7. W przypadku otrzymania zlecenia, które nie będzie zrealizowane, bądź Partner nie będzie mógł wykonać go i przekaże tą informację Organizatorowi bezzwłocznie, tj. w przeciągu dwudziestu minut od otrzymania zlecenia, prowizja nie będzie naliczana. Zlecenie zostanie przekazane innej firmie do realizacji.
 8. Prowizje uzyskane w ramach współpracy, przekazane do Organizatora będą przeznaczane na dalszą promocję Partnera a także na pozyskiwanie nowych zleceń.

IV. Prawa i obowiązki Partnera, Organizatora

 1. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę marketingową, pomoc w zakresie rozwiązywania problemów oraz fachową poradę w zakresie promocji i rozwoju firmy Partnera.
 2. Partner zobowiązuje się dostarczać usługi/towary pełnowartościowe, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Partnera, bądź inne szkody powstałe wskutek realizacji zleceń.
 4. Wszelkie zobowiązania stron regulowane będą zgodnie z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Organizator może nie doliczać prowizji do zleceń Partnera, może także na wniosek Partnera umorzyć naliczone prowizje. Jednakże może to w efekcie zmniejszyć efektywność przekazywania zleceń.
 6. Organizator ma prawo do wykorzystania opisów, zdjęć, usług/produktów które przekazał mu Partner w celach marketingowych (internet, prasa, radio, bannery). Organizator ma prawo do przerabiania materiałów i prezentowania ich w atrakcyjny klientowi sposób.
 7. Organizator nie ma prawa bez zgody Partnera na udzielanie jakichkolwiek informacji o współpracy oraz przekazanych zleceniach, podmiotom trzecim.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać współpracę, za pisemnym rozwiązaniem umowy, przesłanym na adres siedziby firmy Partnera bądź Organizatora.
 2. Z chwilą rozwiązania współpracy, przez Partnera, Organizator wstrzymuje dalszą promocję firmy Partnerskiej oraz przekazywanie zleceń.